KINDERFYSIOTHERAPIE

De basis voor het bewegen wordt op jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt, maar sommige kinderen ontwikkelen zich trager, anders dan verwacht of ontstaan er klachten. Dit kan het kind belemmeren in de motorische ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te beheersen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij de behandeling van de kinderfysiotherapeut. Kinderen kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of onvoldoende motorische vaardigheden problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten.

  • Na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut, heeft de kinderfysiotherapeut de 3-jarige opleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut beschikt hierdoor over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen passend bij het kind in ontwikkeling.
  • De kinderfysiotherapeut beschikt aldus over specifieke kennis van kinderfysiotherapie: kennis van het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen; kennis van ziektes en afwijkingen die het kind in zijn bewegend functioneren belemmeren; kennis van de benodigde behandeling.
  • De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies.
  • De kinderfysiotherapeut werkt volgens een behandelplan, indien nodig in overleg met andere disciplines zoals huisarts, specialist, jeugdarts, leerkracht, ergotherapeut en orthopedagoog.
  • Bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Voor herregistratie is een kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Aanmelding
Een kind wordt door ouders bij ons aangemeld met of zonder een verwijzing van een huisarts, consultatiebureauarts of specialist. Sinds 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing te hebben voor fysiotherapie. Via de “Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie” kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij de kinderfysiotherapeut voor een screening. 0-2 jarigen worden bij u aan huis behandeld, hiervoor is wel een verwijzing nodig. Ervaart u of bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind een motorisch probleem? Bel of mail dan gerust om te vragen of de kinderfysiotherapeut er iets mee kan.

Wat kunt u verwachten?
Wanneer u uw kind aanmeldt bij onze praktijk bespreken we eerst telefonisch kort uw hulpvraag. Daarna maken we een eerste afspraak waarbij dieper op de hulpvraag wordt ingegaan tijdens een vraaggesprek. De kinderfysiotherapeut onderzoekt en krijgt een volledig beeld van de motorische functies, activiteiten en mogelijkheden van uw kind om deel te nemen ( participatie) aan activiteiten die bij zijn/haar leeftijd en interesse passen. Het bepalen van het motorische niveau door middel van gestandaardiseerde tests kan een onderdeel hiervan uitmaken. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie  over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met ouders en kind en stelt een behandelplan op samen met de ouders.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging betrekken. Het onderzoek en de behandeling van 0-2 jarigen zal bij u thuis plaatsvinden.
De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.

Verzekering:
Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering, los van het eigen risico. Zijn er meer behandelingen nodig dan gaat het kind verder op de aanvullende verzekering van de ouders indien deze in het pakket aanwezig is.


Baby’s 0-2 jaar
Peuters/Kleuters 2-5 jaar
Basisschoolkind 6-12 jaar
Jongeren 12-18 jaar
Scroll naar boven